Văn hóa,Xã hội

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện năm 2017 - 13/03/2017

Trong 02 ngày 10 và 11/3/2017 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội thi văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2016-2017 dành cho các trường

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  Gameduaxe.co
2 Nghị Quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017 Nghị Quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017  Gameduaxe.co
3 Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hộ đồng Nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hộ đồng Nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021  Gameduaxe.co
4 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
5 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Gameduaxe.co
6 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Gameduaxe.co