STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 1/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
2 3/3/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
3 2/2016/VBQPPL Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gameduaxe.co
4 1/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
5 18/2017/QĐ-UBND Quy định danh mục thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông trên địa b Gameduaxe.co
6 574/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị Gameduaxe.co
7 573/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Gameduaxe.co
8 572/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Gameduaxe.co
9 570/QĐ-UBND v/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) cho ông Kỳ Văn Đoàn vọ là bà Vương Thị Gameduaxe.co
10 569/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn từ khu Nhật Đức đến Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Gameduaxe.co