STT Về việc File
1 73/KH-UBND Phổ cập bơi cho học sinh tiểu học huyện Lục Ngạn giai đoạn 2018-2020
2 74/KH-UBND Phối hợp tổ chức Hội nghị "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020
3 75/KH-UBND Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn
4 76/KH-UBND Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Thượng A, thôn Phong Đào, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn
5 77/KH-UBND Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư sau cây xăng xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 1)
6 78/KH-UBND Thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ đối với hộ nghèo thuộc diện có công với cách mạng năm 2018
7 79/KH-UBND Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018
8 80/KH-UBND Tiến độ thực hiện các công trình: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư trên địa bàn năm 2018
9 81/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
10 82/KH-UBND Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 QĐ số 22/2018/QĐ-TTg QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Gameduaxe.co
2 QĐ số 490/QĐ-TTg QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 Gameduaxe.co
3 NĐ số 65/2018/NĐ-CP NĐ số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt Gameduaxe.co
4 Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuy Gameduaxe.co
5 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong Gameduaxe.co
6 Thông tư số 26/2018/TT-BTC Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Gameduaxe.co
7 Thông tư số 10/2018/TT-BGD ĐT Thông tư số 10/2018/TT-BGD ĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ Gameduaxe.co
8 TT số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 TT số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Aam thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim Gameduaxe.co
9 NQ số 29/NQ-CP NQ số 29/NQ-CP ngày 24/4/2018 của Chính Phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Gameduaxe.co
10 NĐ số 58/2018/NĐ-CP NĐ số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính Phủ về bảo hiểm nông nghiệp Gameduaxe.co