Loai VB Ký hiệu Ngày ký CQ ban hành Trích yếu Files
Nghị Quyết Số: 108/QĐ-UBND VB của tỉnh Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2016  Tải file
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định 171/2009/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ   Tải file
Nghị Quyết 919/QĐ-UBND VB của huyện Về việc ban hành quy chế gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử của cơ quan Nhà nước huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 03/2015/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ huyện Tải file
Quyết định 01/2014/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tải file
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý trật tự giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện Tải file
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Tải file
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Tải file
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND VB của huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn Tải file