Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
69/2006/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép trên địa b... Gameduaxe.co
71/2006/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND huyện với Hội Nông dân huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
204/2006/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành "Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đội Quản lý Thị trường số 3, Lâm trường Lục Ngạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn trong công tác QLBVR-PCCCR" tr... Gameduaxe.co
510/2007/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành về Quy định đốt dọn nương bãi, thực bì trồng rừng, đồng ruộng trong và ven rừng, đốt đồi cỏ chăn nuôi Gameduaxe.co
03/2009/CT-UBND VB của huyện V/v Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đẩm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới Gameduaxe.co
100/2009/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gameduaxe.co
101/2009/QĐ-UBND VB của huyện Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Gameduaxe.co
166/2009/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Gameduaxe.co
171/2009/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ   Gameduaxe.co
269/2009/QĐ-UBND VB của huyện V/v Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Gameduaxe.co