Loai VB Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Files
Nghị Quyết 919/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử của cơ quan Nhà nước huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ huyện Tải file
Quyết định 01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tải file
Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý trật tự giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện Tải file
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Tải file
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Tải file
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 05 /2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 04/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn Tải file
Nghị Quyết 73/NQ-HĐND  Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải file