Loai VB Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Files
Quyết định 340/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành Tiêu chuẩn chức vụ Trưởng, Phó các đơn vị cấp dưới phòng chuyên môn thuộc UBND huyện  Tải file
Quyết định 416/2009/QĐ-UBND V/v Quy định độ mật của tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước của huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 419/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tải file
Quyết định 448/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 02/2011/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 01/2011/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tải file
Quyết định 174A/2012/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ  Tải file
Quyết định 336/2012/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 337/2012/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 1284/2012/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn Tải file