Loai VB Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Files
Quyết định 69/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả và kinh doanh trái phép trên địa b... Tải file
Quyết định 71/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND huyện với Hội Nông dân huyện Lục Ngạn Tải file
Quyết định 204/2006/QĐ-UBND V/v Ban hành "Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đội Quản lý Thị trường số 3, Lâm trường Lục Ngạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn trong công tác QLBVR-PCCCR" tr... Tải file
Quyết định 510/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành về Quy định đốt dọn nương bãi, thực bì trồng rừng, đồng ruộng trong và ven rừng, đốt đồi cỏ chăn nuôi Tải file
Chỉ thị 03/2009/CT-UBND V/v Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đẩm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới Tải file
Quyết định 100/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tải file
Quyết định 101/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tải file
Quyết định 166/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tải file
Quyết định 171/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ   Tải file
Quyết định 269/2009/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Tải file