STT Tiêu đề File
1 52/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Tỉnh Bắc Giang về việc quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện
2 29a/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2018-2020
3 24/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
4 2212/QĐ-UBND QĐ V/v công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
5 888/QĐ-UBND Về việc thành lập hội đồng xét nâng lương đối với công chức xã, thị trấn năm 2018
6 732/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
7 890/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Lục Ngạn
8 34/KH-UBND Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện Lục Ngạn
9 893/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017
10 353/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lục Ngạn