Loai VB Ký hiệu Ngày ký CQ ban hành Trích yếu Files
Quyết định 06/2017/NQ-HĐND VB của tỉnh Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định Số: 10/2017/NQ-HĐND VB của tỉnh Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định số:85/2015/QĐ-UBND VB của tỉnh Về việc bổ xung một số điều của quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu sô trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014... Tải file
Quyết định số:172/2015/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
Chỉ thị số:05/CT-UBND VB của tỉnh Về việc phát động phong trào thi đua “ Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 Tải file
Quyết định Số: 13/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ  Tải file
Nghị Quyết Số: 43/NQ-HĐND VB của tỉnh Về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang năm 2017  Tải file
Quyết định 102/2016/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định Số: 18/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file