STT Về việc File
1 106/KH-UBND Nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025
2 1161/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn do UBND xx Phú Nhuận quản lý
3 1160/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Hoàng Văn Thông, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
4 1159/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Trần Văn Trường, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
5 1158/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ bà Phan Thị Tâm, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
6 1157/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Hoàng Văn Quý, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
7 1156/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Phan Văn Tạy, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
8 1155/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Ban Văn Phú, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
9 1154/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Hoàng Văn Nhất, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
10 1153/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch khu dân cư thôn Ván A, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn của hộ ông Nịnh Văn Lầu, thôn Ván A, xã Phú Nhuận
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 QĐ số 22/2018/QĐ-TTg QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Gameduaxe.co
2 QĐ số 490/QĐ-TTg QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 Gameduaxe.co
3 NĐ số 65/2018/NĐ-CP NĐ số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt Gameduaxe.co
4 Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuy Gameduaxe.co
5 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong Gameduaxe.co
6 Thông tư số 26/2018/TT-BTC Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Gameduaxe.co
7 Thông tư số 10/2018/TT-BGD ĐT Thông tư số 10/2018/TT-BGD ĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ Gameduaxe.co
8 TT số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 TT số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Aam thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim Gameduaxe.co
9 NQ số 29/NQ-CP NQ số 29/NQ-CP ngày 24/4/2018 của Chính Phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Gameduaxe.co
10 NĐ số 58/2018/NĐ-CP NĐ số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính Phủ về bảo hiểm nông nghiệp Gameduaxe.co