Y tế - Giáo dục

Array

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cũng như góp phần hạn chế tối đa việc xảy ra va chạm khi tham gia giao thông đối với các em học

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn Gameduaxe.co
2 NĐ số 53/2018/NĐ-CP NĐ số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ v/v sửa đổi, bổ sung NĐ số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết vè kinh doanh sản phẩm, Gameduaxe.co
3 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP  Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón Gameduaxe.co
4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 về Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Gameduaxe.co
5 Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuy Gameduaxe.co
6 Thông tư số 07/2018/TT-BTC Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án " Xây dựng x Gameduaxe.co
7 Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 V/v Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ng Gameduaxe.co
8 TT số 04/2018/TT-BNV TT số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế Gameduaxe.co
9 Thông tư số 30/2018/TT-BTC Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2018 của Bộ Tài ch Gameduaxe.co
10 số 48/2018/NĐ-CP số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành ch Gameduaxe.co