293/GM-UBND Dự buổi làm việc công bố quyết định thanh tra