171/2009/QĐ-UBND

Bản để inGửi bài này qua EmailV/v Ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ  
Năm: 
2009
Cơ quan BH: 
VB của huyện
Loai văn bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Tuyên truyền
Files gắn: