03/2009/CT-UBND

Bản để inGửi bài này qua EmailV/v Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đẩm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
Năm: 
2009
Cơ quan BH: 
VB của huyện
Loai văn bản: 
Chỉ thị
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Files gắn: