Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên các cấp, trong 6 tháng đầu năm 2018 Huyện ủy Lục Ngạn đã bồi dưỡng, kết nạp 113 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt trên 38,1% so với kế hoạch. Trong đó có 44% đảng viên ở khu vực nông thôn, 50% là nữ, 44% là người dân tộc, 1 đồng chí là trưởng thôn, 2 đồng chí là phó thôn. Một số đảng bộ có số đảng viên mới được kết nạp cao so với chỉ tiêu là Thanh Hải 11/15, Đồng Cốc 8/7, Tân Sơn 6/7.

Chi bộ Trường THPT Bán công Lục Ngạn kết nạp 2 đảng viên mới trong tháng 5 năm 2018

Năm 2018, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp trên 290 đảng viên trở lên; nâng tỷ lệ trưởng thôn, khu phố là đảng viên lên trên 50%. Để đạt mục tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng ưu tú, nhất là trưởng, phó thôn. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo điều kiện, môi trường tốt để quần chúng ưu tú được rèn luyện, thử thách, phấn đấu vào Đảng./.

Quang Huấn

The website encountered an unexpected error. Please try again later.