62/KH-UBND Triển khai thực hiện chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm chẩn công tác quản lý tài chính ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: