56/KH-UBND Triển khai hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng theo kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND ti

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Kế hoạch
Người ký
Cao Văn Hoàn
The website encountered an unexpected error. Please try again later.