56/KH-UBND Triển khai hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng theo kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND ti

Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: