69/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn

Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân
Loại văn bản
Kế hoạch
Người ký
Trương Văn Năm
The website encountered an unexpected error. Please try again later.