2603/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy ước cho 98 thôn, khu phố của các xã: Phượng Sơn, Quý Sơn, Kiên Thành, Nghĩa Hồ, Phú Nhuận, Hồng Giang và thị trấn Chũ