2609/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018