2610/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang