3/CV-HĐND V.v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần 2