58/KH-STTTT Kế hoạch thực hiện Đề án "truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ

Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

Kế hoạch thực hiện Đề án "truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ

Kế hoạch thực hiện Đề án "truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ