Lục Ngạn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Bản để inGửi bài này qua Email
Những năm qua, Huyện ủy Lục Ngạn luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo phát triển KT- XH.
Căn cứ vào chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát đề ra, ngay từ đầu năm, cấp ủy các cấp trong huyện Lục Ngạn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng. Huyện ủy Lục Ngạn tích cực quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng toàn diện. Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường kiểm tra giám sát theo chuyên đề và nghị quyết của Huyện ủy, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thường xuyên và đột xuất đối với các đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm vụ cam kết thực hiện với Chủ tịch UBND huyện; việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết đối với Đảng ủy 30 xã, thị trấn. Cùng đó giám sát sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020. Qua giám sát đã đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và đề ra các biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo...
Để hoạt động kiểm tra giám sát đạt hiệu quả cao, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Lục Ngạn là cơ quan tham mưu giúp việc tích cực cho Thường trực Huyện ủy, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; quá trình kiểm tra giám sát không gây xáo trộn công việc cho tổ chức và đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng quy định; triển khai sớm, đầy đủ, kịp thời các văn bản mới của Đảng về công tác kiểm tra giám sát lồng ghép với việc học tập quán triệt, triển khai các hoạt động của cấp ủy; thường xuyên quán triệt 19 điều đảng viên không được làm tại các hội nghị chi bộ định kỳ và trên loa truyền thanh xã, huyện; chủ động phối hợp với các ngành nội chính như: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân nắm bắt tình hình vi phạm của cán bộ, đảng viên để xử lý theo thẩm quyền không để phát sinh thành điểm nóng.
 
 
Đồng chí Thân Văn Khánh- Bí thư Huyện ủy giám sát kết quả sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Kim Sơn
 
Năm 2017, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 74 tổ chức Đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 120 tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30 của Điều lệ Đảng quy định về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và các chuyên đề của Huyện ủy về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua kiểm tra, Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở phát hiện thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 60 đảng viên, trong đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách 45 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 5 đảng viên và khai trừ 2 đảng viên. 
Hoạt động giám sát được coi trọng và tổ chức khoa học. Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã giám sát 37 tổ chức đảng và 812 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 48 tổ chức Đảng và 59 đảng viên; qua giám sát kịp thời uốn nắn nhắc nhở các lệch lạc để tổ chức Đảng và đảng viên mắc khuyết điểm khắc phục sớm nếu không tiến bộ sẽ bị xử lý mức nặng hơn, từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nêu cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức chấp hành nguyên tắc Đảng ngày càng cao.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực thi công vụ tại bộ phận một cửa xã Kiên Thành
 
Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã giúp Huyện uỷ Lục Ngạn kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá đúng ưu điểm và hạn chế, phát huy những ưu điểm, khắc phục sớm những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo phát triển KT- XH của địa phương./.
 
Quang Huấn