Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
Du an A Du an A Tiền khả thi
Du an B Du an B Đang triển khai  
Du an C Du an C Đang triển khai  
Quyết định số 144/QĐ-UBND Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2011 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Đang triển khai  
số 85 /NQ-HĐND Phê duyệt dự án đầu tư công và phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 -2020 Tiền khả thi
số 84 /NQ-HĐND Phê chuẩn danh mục dự án đầu tư công và phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 Tiền khả thi
10080/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trạm y tế xã Phong Vân, huyện Luc Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Phòng chức năng Tiền khả thi
10081/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường bê tông thôn Xóm Cũ, Vặt Ngoài, Khuôn Lương, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Tiền khả thi
10021/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường bê tông đi thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Tiền khả thi
9948/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường bê tông thôn Nũn, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường bê tông thôn Nũn, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  Tiền khả thi