Văn bản QPPL

TT Ký hiệu Trích yếu Cơ quan BH Files gắn
1 22/2018/QĐ-TTg

QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

VB Trung ương Tải file văn bản
2 QĐ số 490/QĐ-TTg

QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

VB Trung ương Tải file văn bản
3 NĐ số 65/2018/NĐ-CP

NĐ số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

VB Trung ương Tải file văn bản
4 Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

VB Trung ương Tải file văn bản
5 25/2018/TT-BGTVT

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

VB Trung ương Tải file văn bản
6 Thông tư số 26/2018/TT-BTC

Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

VB Trung ương Tải file văn bản
7 Thông tư số 10/2018/TT-BGD ĐT

Thông tư số 10/2018/TT-BGD ĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

VB Trung ương Tải file văn bản
8 TT số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018

TT số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Aam thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

VB Trung ương Tải file văn bản
9 NQ số 29/NQ-CP

NQ số 29/NQ-CP ngày 24/4/2018 của Chính Phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

VB Trung ương Tải file văn bản
10 NĐ số 58/2018/NĐ-CP

NĐ số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính Phủ về bảo hiểm nông nghiệp

VB Trung ương Tải file văn bản
11 Thông tư số 03/2018/TT-BTP

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 về việc Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

VB Trung ương Tải file văn bản
12 NĐ số 61/2018/NĐ-CP

NĐ số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

VB Trung ương Tải file văn bản
13 QĐ số 554/QĐ-BTC

QĐ số 554/QĐ-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính v/v đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

VB Trung ương Tải file văn bản
14 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về Thủ tục hải quan , kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

VB Trung ương Tải file văn bản
15 Thông tư số 34/2018/TT-BTC

Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh ịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

VB Trung ương Tải file văn bản
16 Thông tư số 37/2018/TT-BTC

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

VB Trung ương Tải file văn bản
17 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

VB Trung ương Tải file văn bản
18 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 về Quy định tiêu chí, thẩm quyền trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VB Trung ương Tải file văn bản
19 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

VB Trung ương Tải file văn bản
20 NĐ số 53/2018/NĐ-CP

NĐ số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính Phủ v/v sửa đổi, bổ sung NĐ số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết vè kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

VB Trung ương Tải file văn bản