Loai VB Ký hiệu Ngày ký CQ ban hành Trích yếu Files
Quyết định 05/2017/NQ-HĐND VB của tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định Số: 18/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định 19/2017/NQ-HĐND VB của tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non; mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định Số: 01/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định Số: 23/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế bán đấu giá tài sản và Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất c... Tải file
Quyết định 102/2016/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND VB của tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định 06/2017/NQ-HĐND VB của tỉnh Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file
Quyết định Số: 10/2017/NQ-HĐND VB của tỉnh Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  Tải file