Y tế - Giáo dục

Array

Ngày 19/3/2018, tại trường mầm non Trù Hựu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khai mạc hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

STT Về việc File
1 2212/QĐ-UBND QĐ V/v công nhận xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
2 888/QĐ-UBND Về việc thành lập hội đồng xét nâng lương đối với công chức xã, thị trấn năm 2018
3 732/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
4 890/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Lục Ngạn
5 34/KH-UBND Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện Lục Ngạn
6 893/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017
7 353/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lục Ngạn
8 68/KH-UBND Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Lục Ngạn năm 2018
9 18/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết của chính phủ, các Nghị quyết của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
10 236/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 31/2018/NĐ-CP Sao lục NĐ số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Sao lục NĐ số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Gameduaxe.co
2 số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
3 số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
4 Số: 44/2017/QĐ-UBND V/vQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Gameduaxe.co
5 Số: O2 /2018/QD-UBND Sửa đổi, bổ xung một số điều của Quy định tuyển chọn lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên đại bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết Gameduaxe.co
6 Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Nghị định n Gameduaxe.co
7 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ. Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Ngày 30/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, t Gameduaxe.co
8 41/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học- kỹ thuật, văn hóa-nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục-đào tạo, khoa học- kỹ thuật, văn hóa-nghệ thuật v Gameduaxe.co
9 số 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước  Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Gameduaxe.co
10 số 148/2017/NĐ-CP Về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Gameduaxe.co