Thường trực và Lãnh đạo các cơ quan Huyện ủy

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY     
       
Chức vụ Họ và tên Điện thoại  
Bí Thư Thân Văn Khánh CQ: 3 882.024  
DĐ: 0912.321.373  
Phó Bí Thư La Văn Nam CQ: 3882.314  
DĐ: 0913.258.005  
Phó Bí Thư Phạm Việt Dũng DĐ: 0913.072.800  
       
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY      
Chức vụ Họ và tên Điện thoại  
Chánh Văn Phòng huyện Ủy Nguyễn Văn Mạnh CQ: 3 882.361  
DĐ: 0988.677.080  
Phó Chánh Văn Phòng huyện Ủy Vi Quảng Nghiêm CQ: 3683.733  
DĐ: 0912.597.684  
Phó Chánh Văn Phòng huyện Ủy Trần Hoàng An CQ: 3791.888  
DĐ: 0913.072.800  
CÁC BAN THUỘC HUYỆN ỦY    
       
1.BAN TỔ CHỨC                                     Họ và tên
Trưởng Ban Giang Sơn Hải CQ: 3882.347
DĐ: 0913.360.947
Phó Ban Nguyễn Văn Khuông CQ: 3683.269
DĐ: 0945.390.658
Phó Ban Giáp Thành Công CQ: 3583.001
DĐ: 0912.342.829
       
2.ỦY BAN KIỂM TRA Họ và tên    
Chủ Nhiệm Giáp Thành Long   CQ: 3882.304
DĐ: 0989731837
Phó Chủ Nhiệm Ngô Ngọc Tuynh CQ: 3.882.304
DĐ: 0916161959
Phó Chủ Nhiệm Nguyễn Như Tố CQ: 3.583.002
DĐ: 0912831606
       
3.BAN TUYÊN GIÁO Họ và tên CQ: 3882.284
Trưởng Ban Lê Xuân Thắng
    DĐ: 0912.226.018
Phó Ban Lê Xuân Trường CQ: 3583.003
DĐ: 0912.931.478
       
BAN DÂN VẬN Họ và tên    
Trưởng Ban Nguyễn Thu Hường CQ: 3882.031  
DĐ: 0948.129.217  
Phó Ban Vi Văn An CQ: 3683.325  
DĐ: 0978.064.557  
       
       
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Họ và tên    
Giám Đốc Võ Quyết Thắng CQ: 3883.002  
DĐ: 0988.103.259  
Phó Giám Đốc Liêu Thanh Hải CQ: 3883.002  
DĐ: 0983.781.424