Thường trực và Lãnh đạo các cơ quan Huyện ủy

Bản để inGửi bài này qua EmailTHƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY     
       
Chức vụ Họ và tên Điện thoại  
Bí Thư Thân Văn Khánh CQ: 3 882.024  
DĐ: 0912.321.373  
Phó Bí Thư La Văn Nam CQ: 3882.314  
DĐ: 0913.258.005  
Phó Bí Thư Phạm Việt Dũng DĐ: 0913.072.800  
       
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY      
Chức vụ Họ và tên Điện thoại  
Chánh Văn Phòng huyện Ủy Nguyễn Văn Mạnh CQ: 3 882.361  
DĐ: 0988.677.080  
Phó Chánh Văn Phòng huyện Ủy Vi Quảng Nghiêm CQ: 3683.733  
DĐ: 0912.597.684  
Phó Chánh Văn Phòng huyện Ủy Trần Hoàng An CQ: 3791.888  
DĐ: 0913.072.800  
CÁC BAN THUỘC HUYỆN ỦY    
       
1.BAN TỔ CHỨC                                     Họ và tên
Trưởng Ban Giang Sơn Hải CQ: 3882.347
DĐ: 0913.360.947
Phó Ban Nguyễn Văn Khuông CQ: 3683.269
DĐ: 0945.390.658
Phó Ban Giáp Thành Công CQ: 3583.001
DĐ: 0912.342.829
       
2.ỦY BAN KIỂM TRA Họ và tên    
Chủ Nhiệm Giáp Thành Long   CQ: 3882.304
DĐ: 0989731837
Phó Chủ Nhiệm Ngô Ngọc Tuynh CQ: 3.882.304
DĐ: 0916161959
Phó Chủ Nhiệm Nguyễn Như Tố CQ: 3.583.002
DĐ: 0912831606
       
3.BAN TUYÊN GIÁO Họ và tên CQ: 3882.284
Trưởng Ban Lê Xuân Thắng
    DĐ: 0912.226.018
Phó Ban Lê Xuân Trường CQ: 3583.003
DĐ: 0912.931.478
       
BAN DÂN VẬN Họ và tên    
Trưởng Ban Nguyễn Thu Hường CQ: 3882.031  
DĐ: 0948.129.217  
Phó Ban Vi Văn An CQ: 3683.325  
DĐ: 0978.064.557  
       
       
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Họ và tên    
Giám Đốc Võ Quyết Thắng CQ: 3883.002  
DĐ: 0988.103.259  
Phó Giám Đốc Liêu Thanh Hải CQ: 3883.002  
DĐ: 0983.781.424