Danh sách số điện thoại cán bộ chuyên trách các xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn

 

HUYỆN ỦY LỤC NGẠN

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1. UBND Xã Phượng Sơn                                          16. UBND xã Đồng Cốc            

2. UBND Xã Trù Hựu                                                   17. UBND xã Tân Hoa

3. UBND Xã Quý Sơn                                                  18. UBND xã Tân Mộc  

4. UBND Thị trấn Chũ                                                  19. UBND xã Biển Động

5. UBND Xã Nam Dương                                            20. UBND xã Tân Lập 

6. UBND xã Kiên Lao                                                   21. UBND xã Đèo Gia

7. UBND xã Mỹ An                                                        22. UBND xã Kim Sơn

8. UBND xã Kiên Thành                                               23. UBND xã Phú Nhuận

9. UBND xã Nghĩa Hồ                                                   24. UBND xã Phong Vân   

10. UBND xã Hồng Giang                                            25. UBND xã Phong Minh

11. UBND xã Thanh Hải                                               26. UBND xã Tân Sơn

12. UBND xã Biên Sơn                                                27. UBND xã Sa Lý

13. UBND xã Giáp Sơn                                                28. UBND xã Cấm Sơn

14. UBND xã Phì Điền                                                  29. UBND xã Hộ Đáp

15. UBND xã Tân Quang                                             30. UBND xã Sơn Hải

 

HƯỚNG DẪN : "Click trực tiếp vào tên đơn vị cần tra cứu số điện thoại"