CƠ CẤU TỔ CHỨC HUYỆN LỤC NGẠN

f

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LỤC NGẠN
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình CQ: 3.882.302  
DĐ: 0964.385.888  
Phó chủ tịch thường trực Cao Văn Hoàn CQ: 3.882.289  
DĐ: 0917.752.465  
Phó chủ tịch Trương Văn Năm CQ: 3.882.413  
DĐ: 0912.562.413  
Phó chủ tịch Lê Bá Thành CQ:   
DĐ: 0982.891.246  
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN LỤC NGẠN
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Chánh văn phòng Chánh Văn Phòng CQ: 3.608.686  
DĐ: 
Phó CVP  Nguyễn Tuấn Khải CQ: 3.683.724  
DĐ: 0915.569.299
Phó CVP  Vương Mạnh Chung CQ: 3.608.686  
DĐ: 0963.203.118
Phó CVP  Trần Thị Nhung CQ: 3.683.725  
DĐ: 0915.531.125

 

PHÒNG NỘI VỤ
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Bùi Văn Hiền CQ: 3883.035  
DĐ: 0916.639.292
Phó trưởng phòng PTP: Nguyễn Văn Hải CQ:  3683.745  
DĐ: 0988.963.985
Phó trưởng phòng PTP: Giáp Minh Trâm    
DĐ: 0947.880.347

 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Phạm Mạnh Toàn CQ: 3 882 903  
DĐ: 0912 935 917
Phó trưởng phòng PTP: Trịnh Quang Đăng    
DĐ: 3.508.270

 

PHÒNG GIÁO DỤC
Địa chỉ: Thị Trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Trần Thị Minh Sử CQ: 3.791.868  
DĐ: 0986.910.523
Phó trưởng phòng PTP: Trần Thị Hạnh CQ: 3.791.688  
DĐ: 0983.590.532
Phó trưởng phòng PTP: Vi Thị Anh Thùy CQ: 3.791.688  
DĐ: 0987.677.357
Phó trưởng phòng PTP: Giáp Hồng Hiệu    
DĐ: 0988.348.145

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Nguyễn Trọng Vịnh CQ: 3882.219  
DĐ: 0984.904.928
Phó trưởng phòng PTP: Bạch Đức Hồng CQ: 3882.219  
DĐ: 0983.828.574

 

PHÒNG LĐ - TB&XH
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Nguyễn Văn Bắc CQ: 3882.357  
DĐ: 0983.908.367
Phó trưởng phòng PTP: Thân Thị Hòa CQ: 3683.792  
DĐ: 0975.022.569

 

PHÒNG TƯ PHÁP
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng PTP: Trần Bảo Nghĩa CQ: 3882582  
DĐ: 0973 192 666

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Tăng Văn Huy CQ: 3683.764  
DĐ: 0915.152.153
Phó trưởng phòng PTP: Leo Văn Phúc CQ:3882319  
DĐ: 0989.846.514
Phó trưởng phòng Trần Văn Ngọc CQ:   
DĐ: 

 

PHÒNG DÂN TỘC
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Hoàng Văn Oanh CQ: 3582688  
DĐ: 0912260038
Phó trưởng phòng PTP: Hoàng Văn Lậy CQ: 3582689  
DĐ: 0912650216
Phó trưởng phòng PTP: Vũ Thị Dự CQ: 3582689  
DĐ: 0942959737