CƠ CẤU TỔ CHỨC HUYỆN LỤC NGẠN

Bản để inGửi bài này qua EmailLÃNH ĐẠO UBND HUYỆN LỤC NGẠN
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình CQ: 3.882.302  
DĐ: 0964.385.888  
Phó chủ tịch thường trực Cao Văn Hoàn CQ: 3.882.289  
DĐ: 0917.752.465  
Phó chủ tịch Trương Văn Năm CQ: 3.882.413  
DĐ: 0912.562.413  
Phó chủ tịch Lê Bá Thành CQ:   
DĐ: 0982.891.246  
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN LỤC NGẠN
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Chánh văn phòng Chánh Văn Phòng CQ: 3.608.686  
DĐ: 
Phó CVP  Nguyễn Tuấn Khải CQ: 3.683.724  
DĐ: 0915.569.299
Phó CVP  Vương Mạnh Chung CQ: 3.608.686  
DĐ: 0963.203.118
Phó CVP  Trần Thị Nhung CQ: 3.683.725  
DĐ: 0915.531.125

 

PHÒNG NỘI VỤ
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Bùi Văn Hiền CQ: 3883.035  
DĐ: 0916.639.292
Phó trưởng phòng PTP: Nguyễn Văn Hải CQ:  3683.745  
DĐ: 0988.963.985
Phó trưởng phòng PTP: Giáp Minh Trâm    
DĐ: 0947.880.347

 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Phạm Mạnh Toàn CQ: 3 882 903  
DĐ: 0912 935 917
Phó trưởng phòng PTP: Trịnh Quang Đăng    
DĐ: 3.508.270

 

PHÒNG GIÁO DỤC
Địa chỉ: Thị Trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Trần Thị Minh Sử CQ: 3.791.868  
DĐ: 0986.910.523
Phó trưởng phòng PTP: Trần Thị Hạnh CQ: 3.791.688  
DĐ: 0983.590.532
Phó trưởng phòng PTP: Vi Thị Anh Thùy CQ: 3.791.688  
DĐ: 0987.677.357
Phó trưởng phòng PTP: Giáp Hồng Hiệu    
DĐ: 0988.348.145

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Nguyễn Trọng Vịnh CQ: 3882.219  
DĐ: 0984.904.928
Phó trưởng phòng PTP: Bạch Đức Hồng CQ: 3882.219  
DĐ: 0983.828.574

 

PHÒNG LĐ - TB&XH
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Nguyễn Văn Bắc CQ: 3882.357  
DĐ: 0983.908.367
Phó trưởng phòng PTP: Thân Thị Hòa CQ: 3683.792  
DĐ: 0975.022.569

 

PHÒNG TƯ PHÁP
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng PTP: Trần Bảo Nghĩa CQ: 3882582  
DĐ: 0973 192 666

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Tăng Văn Huy CQ: 3683.764  
DĐ: 0915.152.153
Phó trưởng phòng PTP: Leo Văn Phúc CQ:3882319  
DĐ: 0989.846.514
Phó trưởng phòng Trần Văn Ngọc CQ:   
DĐ: 

 

PHÒNG DÂN TỘC
Chức vụ Họ và tên Điện thoại Email
Trưởng phòng TP: Hoàng Văn Oanh CQ: 3582688  
DĐ: 0912260038
Phó trưởng phòng PTP: Hoàng Văn Lậy CQ: 3582689  
DĐ: 0912650216
Phó trưởng phòng PTP: Vũ Thị Dự CQ: 3582689  
DĐ: 0942959737