Hội đồng nhân dân huyện Khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2011-2016

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
       
Chủ tịch Ông Thân Văn Khánh 0240.3882.204 0912.321.373
Phó Chủ tịch Ông Lâm Văn Mật 0240.3882.217 0988.144.261
Phó chủ tịch Chu Văn Báo   0912.516.629
Trưởng Ban Pháp chế Ông Giáp Thành Long   0989.731.837
Trưởng Ban KT-XH Ông Lê Xuân thắng   0912.226.018
Trưởng Ban Dân Tộc Nguyễn Thu Hường   09148.129.217
Phó Ban Pháp chế Nguyễn Thành Nam   0987.732.383
Phó ban KT-XH Nguyễn Văn Bảo   0985.286.599
Phó ban Dân Tộc Lý Thị Liên   0985.901.649