19/TB-TB1 Thông báo v,v thu gom đạn, vật liệu nổ, chưa nổ trong khu vực đất thao trường do Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 quản lý

Bản để inGửi bài này qua Email
File tài liệu: 

Thông báo v,v thu gom đạn, vật liệu nổ, chưa nổ trong khu vực đất thao trường do Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 quản lý