NHẬP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

 
Tạo mới Lĩnh vực: 02. Xây dựng
Tạo mới
02.08. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công tình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Tạo mới
02.01. Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Tạo mới
02.02. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Tạo mới
02.03. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Tạo mới
02.04. Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Tạo mới
02.05. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Tạo mới
02.06. Câp lại giây phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Tạo mới
02.07. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 
Tạo mới Lĩnh vực: 05. Lao động Thương binh & Xã hội
Tạo mới
05.12 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật cấp huyện
Tạo mới
05.01 Trợ cấp xã hội hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
Tạo mới
05.08 Tiếp nhận hoặc đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội
Tạo mới
05.11 Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Tạo mới
05.03 Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người bị nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo
Tạo mới
05.22 Miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội
Tạo mới
05.25 Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
Tạo mới
05.42 Hưởng trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
Tạo mới
05.38 Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần.
Tạo mới
05.35 Hưởng trợ một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).
Tạo mới
05.34 Hưởng trợ hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).
 
Tạo mới Lĩnh vực: 01. Kế hoạch đầu tư
Tạo mới
01.13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể
Tạo mới
01.14. Câp lại Giây chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hô cá thê
Tạo mới
01.15. Đăng ký thay đổi, bố sung kinh doanh của hộ cá thế
Tạo mới
01.17. Chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện chấm dứt hoạt động)
Tạo mới
01.16. Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thê (tự nguyện)
Tạo mới
01.18. Câp lại Giây chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã.
Tạo mới
01.19. Câp Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã.
Tạo mới
01.20. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã.
Tạo mới
01.21. Đăng ký thay đôi, bô sung ngành nghê kinh doanh của Hợp tác xã.
Tạo mới
01.22. Đăng ký thay đôi sô lượng thành viên Hợp tấc xã
Tạo mới
01.24. Đăng ký chia tách, họp nhât, sáp nhập Họp tác xã.
Tạo mới
01.25. Đăng ký đôi tên Họp tác xã.
Tạo mới
01.26. Đăng ký Điêu lệ Hợp tác xã sửa đôi
Tạo mới
01.28. Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã
Tạo mới
01.29. Đăng ký thay đổi nơi kinh doanh Họp tác xã.
Tạo mới
01.33. Đăng ký thay đối địa chỉ trụ sở chính của Họp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã sang tỉnh khác.
Tạo mới
01.27. Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hợp tác xã
Tạo mới
01.31 Giải thể hợp tác xã
Tạo mới
01.32 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
 
Tạo mới Lĩnh vực: 07. Công thương
Tạo mới
07.05. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Tạo mới
07.07. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy)
Tạo mới
07.14 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tạo mới
07.16. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Tạo mới
07.17. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tạo mới
07.01 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tạo mới
07.02 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh khi hết thời hạn hiệu lực
Tạo mới
07.15. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá khi hết thời hạn hiệu lực
Tạo mới
07.03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Tạo mới
07.04 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tạo mới
07.06 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu khi hết thời hạn hiệu lực
 
Tạo mới Lĩnh vực: 09. Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tạo mới
09.03. Xét và công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Tạo mới
09.04. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Tạo mới
09.05. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Tạo mới
09.06. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình
Tạo mới
09.07. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
 
Tạo mới Lĩnh vực: 08. Giao thông vận tải
Tạo mới
08.10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác)
Tạo mới
08.11. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp lần đầu đối với phương tiện đang khai thác)
Tạo mới
08.12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)
Tạo mới
08.13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng phương tiện thủy nội địa (Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện thủy nội địa trong huyện, thành phố)
Tạo mới
08.14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (Trường hợp phương tiện đã đăng ký ở huyện, tỉnh, thành phố khác chuyển đến)
Tạo mới
08.15. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất)
Tạo mới
08.16. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị cũ, nát)
Tạo mới
08.17. Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa
Tạo mới
08.18. Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Tạo mới
08.19. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Trường hợp Giấy phép hoạt động của bến hết hiệu lực hoặc có sự thay đổi thay đổi về vùng đất, vùng nước hoặc chuyển quyền sở hữu).
Tạo mới
08.20. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến bến khách ngang sông (Trường hợp bến mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến)